70`+ og Sydamerika

English including: Español incluyendo: På den netop gennemførte tur Jorden Rundt faldt Sydamerika ud og derfor følger denne fortsættelse. Kort resume: Ved starten af Jorden Rundt købte jeg en bil Yukon Canada for at køre til Sydamerikas sydspids. Det lykkedes ikke at krydse Darién mellem Panamá og Colombia med bil og da jeg ikke kunne komme ud af landet uden bil, måtte jeg tilbage til Canada for at slippe af med den! Nu får så Sydamerika sin helt egne tur og af hensyn til forsikringen, måtte den påbegyndes senest d. 24. april 2015. Første del var april måned i Torrevieja Spanien, hvor jeg havde inviteret til fødselsdag hele måneden - det blev en fantastisk måned, hvor jeg fik set de samme seværdigheder igen og igen. Tak til alle som havde taget turen for at fejre dagen sammen med mig, men ikke mindst en tak til de som af gode grunde (fx arbejde) ikke kunne komme. Tak for mange gode og nyttige fødselsdagsgaver. Den mest tidskrævende var en uge med Ryan til Bergamo og Lago d´Iseo. Turen afsluttedes med en Opera i La Scala - operaernes opera. Hvor en fantastisk fortolkning af Carmen sprudlede foran en fyldt sal. Traditionen tro serveredes chanpagne i pauserne. En oplevelse for livet og hvis du læser forordet til Jorden Rundt, kan du se at det står højest på min ønskeseddel, nu må jeg altså prioritere på nyt og det bliver så pingvinerne på Antarkis eller Fur Rundt. På denne tur er der ingen bestemte mål. Jo lidt: Machu Picchu, Isla Magdalena, Tierra del Fuego, Vin i dalene i Chile, gamle danske bosættelser i Argentine for 100 år siden, kød i Uruguay og Brasilien endnu engang - lidt OL, hvis det skønnes sikkert. Et er sikkert, det er alt det der ikke er planlagt der giver de skønneste minder Google to English: In the recently completed trip Around the WORLD,South America fell out and therefore follows this sequel. Short summary: At the start of the World Tour, I bought a car in Yukon Canada to run to the tip of South America. Failed to cross the Darién between Panama and Colombia by car and when I could not get out of the country without a car, I had to return to Canada to get rid of it! Now that America's very own trip and for the sake of insurance, had to commence no later than. April 24, 2015. The first part was the month of April in Torrevieja Spain, where I had been invited to birthday all month - it was a great month, where I got to see the same sights again and again. Thanks to all who took the trip to celebrate the day with me, but not least, thank you to those who, for good reasons (eg work) could not come. Thank you for the many good and useful birthday gifts. The most time consuming was a week with Ryan to Bergamo and Lago d'Iseo. The trip ended with an Opera at La Scala - opera the opera. What a wonderful interpretation of Carmen went from in front of a full house. Tradition was served chanpagne during breaks. An experience of a lifetime and if you read the preface to the World Tour, you can see that it is highest on my wish list, now I must therefore give priority to new and it is as penguins on Antarkis or Fur Round. On this trip, there is no specific goal. The little: Machu Picchu, Isla Magdalena, Tierra del Fuego, wine valleys of Chile, old Danish settlements in the Argentine 100 years ago, meat in Uruguay and Brazil once again - a little Olympics, if it is deemed safe. One thing is certain, that's all it is not planned that gives the most beautiful memories Google Oversæt til En el viaje reciente realizada Alrededor de las Américas se cayó y por lo tanto sigue esta secuela. Breve resumen: Al inicio del Tour Mundial, me he comprado un coche Yukon Canadá que correr a la punta de América del Sur. Error al cruzar el Darién entre Panamá y Colombia en coche y cuando no podía salir del país sin un coche, tuve que regresar a Canadá para deshacerse de él! Ahora que muy propio viaje de Estados Unidos y por el bien de los seguros, tuvo que comenzar a más tardar. 24 de abril 2015. La primera parte fue el mes de abril en Torrevieja España, donde había sido invitado al cumpleaños durante todo el mes - fue un gran mes, cuando llegué a ver los mismos lugares una y otra vez. Gracias a todos los que tomaron el viaje para celebrar el día conmigo, pero no menos importante, gracias a los que, por buenas razones (por ejemplo, trabajo) no pudo venir. Gracias por los muchos dones buenos y útiles de cumpleaños usted. El que más tiempo fue una semana con Ryan a Bérgamo y Lago d'Iseo. El viaje terminó con una ópera en La Scala - opera la ópera. ¡Qué maravillosa interpretación de Carmen pasó de frente a una casa llena. La tradición fue servido chanpagne durante los descansos. Una experiencia de toda una vida y si usted lee el prólogo de la Vuelta al Mundo, se puede ver que es más alto en mi lista de deseos, ahora, por tanto, deben dar prioridad a la nueva y es como pingüinos en Antarkis o piel de Ronda. En este viaje, no hay ningún objetivo específico. La pequeña: Machu Picchu, Isla Magdalena, Tierra del Fuego, valles vitivinícolas de Chile, antiguos asentamientos daneses en el argentino hace 100 años, la carne en Uruguay y Brasil, una vez más - un poco Olimpiadas, si se considera seguro. Una cosa es cierta, que es todo lo que no está previsto que da los más bellos recuerdos
Planned Dates
Apr 02, 2015 to Oct 01, 2016
Countries
10

Trip Map

Trip Entries

Sort First: